Civil menedzsment alapozó képzéssorozat

A képzések formája
Részvételi elvű intenzív tréning. A képzések képzéssorozatként és önállóan is megállják a helyüket.
A képzések időtartama: egy képzés két intenzív tréning napot igényel.

1. Civil szervezet, vezetési és szervezési alapismeretek
Képzés célja: A résztvevőket megismertetni a civil szervezetek működésével, valamint a civil szervezetek vezetésének alapjaival

Célok ismeretek szintjén
Ismerjék meg:
 • a civil szervezet jogi státuszát és formáit;
 • rendszerszemlélethez szükséges legfontosabb ismereteket;
 • a szervezeti törvényszerűségek alapjait (szervezeti életciklusok, az ehhez kapcsolódó életkori sajátosságok, szervezeti modell, a szervezeti kultúra, szervezeti stratégia);
 • a szervezeti modell és a szervezeti kultúra alapján a program és projekt helyét és szerepét a szervezetben;
 • a vezetés elméleti alapjait (a vezetés szükségessége, a vezető személyisége, szerepei, stílusa, a hatalom kérdése, a vezetői funkciók).
Célok készségek szintjén:
 • Váljanak képesek a megismert elméletek alapján a szervezeti tünetek felismerésére és azonosítására, majd az okok feltárására.
 • Váljanak képessé a programok, projektek vezetése során a szükséges vezetői funkciók felismerésére és betöltésére.
 • Váljanak képessé (megfelelő módszerek átadásával), hogy a megszerzett tudást tovább adják ill. alkalmazzák a szervezetükben.
Célok attitűd szintjén:
 • A tréning keltse fel az igényt a szervezeti törvényszerűségek, szervezeti folyamatok és jelenségek részletesebb megértésére.
 • Tisztázza, hogy a szervezeti önismeret egyik kulcs területe a szervezet sikerességének, ezáltal a résztvevők a későbbiekben szervezetükben tudatosabban vegyenek részt a szervezet belső fejlesztésében.
 • Értsék meg, hogy a szervezet fejlődése és a szervezetet alkotó emberek személyes fejlődés egyenrangú cél amely egymást kölcsönösen feltételezi.
 • Mozdítsa őket ki a statikus (a világot és jelenségeket állapotként érzékelő és értelmező) világképből és indítsa el a világot folyamataiban és összefüggéseiben érzékelő és értelmező világkép felé. Fejlessze a rendszerszemléletet.
 • A tréning indítsa őket el a vezetői felelősség és kötelesség felismerése és felvállalása felé, ismerjék fel a hatalom gyakorlásának szükségességét.
 • A tanulás és a változás örömének a megtapasztalása.

Kulcsfogalmak a képzés során: a civil szervezetek sajátosságai, rendszerszemlélet, program, projekt szervezeti törvényszerűségek, szervezeti struktúra, szervezeti kultúra, szervezeti életút, intézményesülés, a tanuló szervezet, vezetés, irányítás, koordináció, vezetői szerepek, személyiség, a hatalom, vezetői funkciók.

2. Stratégia, program-projekt tervezés, szervezés, megvalósítás, monitoring a civil szervezeteknél
Képzés célja: A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a stratégia, program, projekt tervezéssel, megvalósítással és a tevékenységek mérésének, értékelésének és a tapasztalatok visszacsatolásának rendszerével.

Célok ismeretek szintjén
Ismerjék meg:
 • rendszerszemlélethez szükséges legfontosabb ismereteket, a rendszergondolkozás építőköveit;
 • a világ folyamataiban való szemléléséhez szükséges ismereteket;
 • a változás és változtatáshoz szükséges ismereteket;
 • a stratégiai gondolkozás és a rendszerszemlélet összefüggéseit;
 • a Kolb-féle tanulási ciklust;
 • a valóságkép, jövőkép, stratégiai gondolkozás, stratégiai tervezés fogalmait;
 • a stratégiai tervezés lehetséges módszereit.
Célok készségek szintjén:
 • Váljanak képessé a szervezeti tevékenységet szélesebb összefüggéseiben (sratégiai gondolkozással) szemlélni és ezáltal a projekteket jobb minőségben irányítani és vezetni.
 • Váljanak képessé a tapasztalati tanulásra.
Célok attitűd szintjén:
 • Mozdítsa őket ki a statikus (a világot és jelenségeket állapotként érzékelő és értelmező) világképből és indítsa el a világot folyamataiban és összefüggéseiben érzékelő és értelmező világkép felé. Fejlessze a rendszer szemléletet.
 • Értsék meg a stratégiai gondolkozás lényegét.
Kulcsfogalmak a képzés során: stratégiai gondolkozás, stratégiai tervezés, projekt tervezés, programok, projektek megvalósítása, koordináció, szervezés, irányítás, kampánytervezés, munkaszervezés, munkahatékonyság növelése, mérés és értékelés rendszere,

3. Az ember a civil szervezetben (szervezeti erőforrások 1.)
Képzés célja: A résztvevők ismerjék meg az emberek bevonásának, motiválásának eszközeit, ismerjék meg és sajátítsák el a csoportos munkához, döntéshozáshoz, a civil szervezetek hatékony belső kommunikációjához szükséges ismereteket és készségeket, váljanak képessé a jó ill. rossz konfliktus felismerésére kezelésére.

Célok ismeretek szintjén:
Ismerjék meg:
 • A kommunikáció elmélet alapjait (adó, vevő, csatorna, üzenet, kódolás, dekódolás, kommunikációt befolyásoló tényezők, kommunikációs zaj, verbális-, nem verbális kommunikáció, a nem verbális kommunikáció jelentősége a csoportdinamikai folyamatok felismerésében)
 • A konfliktust generáló (te-üzenet) és a konfliktust megelőző, vagy a megoldását segítő (értő figyelem, én-üzenet) kommunikációt. Az asszertív kommunikációhoz szükséges ismereteket.
 • A konfliktus szerepét a szervezetek életében, a konfliktus lefolyását, lehetséges okait és a konfliktuskezelés lehetőségeit.
 • A motivációs elméleteket és ezek gyakorlati jelentőségét.
 • Az önkéntes stratégia elemeit és sikerkritériumait.
Célok készségek szintjén:
 • Váljanak képessé a csoport dinamikai folyamtok felismerésére.
 • Ismerjék fel saját interperszonális készségeiket, mi az amiben jók és mi az amiben fejlődniük kell.
 • Tudjanak megtervezni, levezetni (folyamat segíteni) megbeszélést, csoportos döntéshozást.
 • Váljanak képessé a konfliktus okainak feltárására és a konfliktus kezelésére. Ismerjék fel a jó és a rossz konfliktus közötti különbséget.
Célok attitűd szintjén:
 • Értésék meg, hogy a csoportos döntéshozás és tervezés jelentősen javíthatja a megvalósítás minőségét.
 • Tudják elválasztani a tartalomért felelős döntéshozó vezető ill. a folyamatért felelős elősegítő vezető szerepeket.
 • Értsék meg a konfliktust megelőző kommunikáció jelentőségét.
Kulcsfogalmak a képzés során: önkéntesek bevonása és motiválása, közösségi tervezés és döntéshozás, a kommunikáció alapjai, konfliktus a szervezetben, konfliktus kezelés, motivációs rendszerek a szervezetben, munkacsoportok szervezése, személyes vezetés.

4. Civil szervezetek együttműködése (szervezeti erőforrások 2.)
Képzés célja: A résztvevők ismerjék meg a civil szervezetekre jellemző együttműködési formákat, a potenciális partnerek sajátosságait, együttműködéshez szükséges ismereteket és készségeket. Ismerjék meg a civil szervezet külső kommunikációs stratégiájának elemeit, váljanak képessé prezentáció tervezésére és megvalósítására, valamint hatékony tárgyalás előkészítésére és megvalósítására.

Célok ismeretek szintjén:
Ismerjék meg:
 • Az együttműködéssel kapcsolatos ismerteket rendszerszemléletben
 • A civil szervezetek jellemző együttműködési formáit (hálózat, szövetség, konzorcium stb.)
 • A civil szervezetek, önkormányzatok és intézményeik, hivatalok, gazdálkodó szervezeteket mint lehetséges partnerek sajátosságait.
 • A civil szervezet külső kommunikációjának sajátosságát, a jó külső kommunikációs stratégia elemeit (PR).
 • A nyilvános beszédhez, prezentációkészítéshez szükséges legfontosabb ismereteket
 • A jó tárgyaláshoz szükséges ismereteket.
Célok készségek szintjén:
 • Váljanak képessé más szervezetekkel való együttműködésre.
 • Tudjanak megtervezni egy prezentációt, váljanak képessé a legalapvetőbb prezentációs technikák alkalmazására.
 • Váljanak képessé a hatékony tárgyalás lefolytatására.
Célok attitűd szintjén:
 • Lássák meg a lehetőséget az együttműködésben, mint potenciális szervezeti erőforrásban.
 • Ismerjék fel a jelentőségét az együttműködésnek a társadalmunkban.
5. Pénz a civil szervezetben (szervezeti erőforrások 3.)
A tréning célja: A résztvevők ismerkedjenek meg a civil szervezetek gazdálkodásának, forrás teremtésének sajátosságaival, váljanak képessé pályázat megírására, megvalósítható költségvetés elkészítésére.

Célok ismeretek szintjén:
 • A forrás fogalmának a tisztázása
 • A források tervezésével, megszerzésével, elköltésével, nyilvántartásával kapcsolatos ismeretek átadása
 • Az anyagi több lábon állás módszereinek a megismerése
 • A szervezetben a pénz, és egyéb források szerepének tisztázása.
 • A szervezet különböző jellemzőinek összefüggései a források megszerzésével.
Célok készségek szintjén:
 • Költségvetés tervezése, nyomon követése
 • Bevételi források átlátása
 • Pályázatírási képesség javulása
Célok attitűd szintjén:
 • A pénzhez való személyes viszony tudatosítása
 • A pénzügyi és egyéb forrásoknak az időbeli tulajdonságainak a meglátása (Nem csak állapotszerűen lehet a pénzről gondolkodni, hanem folyamatszerűen is.)
 • Az anyagi források eszközként való szemlélete.
 • A pénz eszköz, nem cél. Mindig a célt kell tisztázni, és ehhez rendelni az eszközöket!
A képzés díja
Szervezeti igény szerint egyedi ajánlatot tudunk adni. Amennyiben felkeltette képzésünk érdeklődését, keressen bennünket, és részletesen megbeszéljük a lehetőségeket.

E-mail címünk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.