A weboldalunk címe: https://inspi-racio.hu.

Az Inspi-Ráció Egyesület

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

 

Jelen adatvédelmi –  adatkezelési szabályzat  (továbbiakban:  „Szabályzat”) célja, hogy  az Inspi-Ráció Egyesület  (székhely:  4400  Nyíregyháza  Városmajor  u.  2,  képviselő:  Inántsy Pap Sándor)  mint adatkezelő,  a  www.inspi-racio.hu  domain-on  elérhető  honlapján  keresztül  és  más  módon  kapott személyes  adatok  kezelésével,  felhasználásával,  továbbításával  kapcsolatosan  szabályozza  és  ezen keresztül tájékoztassa az érintetteket. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat összhangban van az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: www.inspi-racio.hu

I.  Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei, szabályai

1.1   Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi

önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Különleges adatot az Inspi-Ráció Egyesület, mint adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.  Minden egyéb esetben  a  nyilvánosságra  hozatalhoz   az érintett   írásbeli   hozzájárulása   szükséges,   tehát   az   általunk   nyilvántartott   személyes adatokat az érintet hozzájárulása nélkül, harmadik személy számára nem adjuk tovább.

1.2   Az adatfeldolgozó

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó az Inspi-Ráció Egyesület megbízott tagja.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.  Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.3     Az adatkezelés célja és adattartalma

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat.

Az Inspi-Ráció Egyesületnél a személyes adatok kezelésének célja:

 1. Az Egyesület tagjainak törvény (2011. évi CLXXV. törvény) szerinti nyilvántartása, a tagok tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása.
 2. Az Egyesület önkénteseinek törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény) szerint nyilvántartása, a velük való kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.
 3. A képzéseink, szolgáltatásinkra jelentkezőknek a rendezvényhez, képzéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció, hely-, és étkezésfoglalás, részvételének biztosítása érdekében.
 4. Az interneten (az Egyesület honlapján) regisztrált felhasználók tájékoztatása (reklám levél küldése) a képzéseinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

Tagokra vonatkozóan: név, postai cím, e-mail cím, telefonszám, tagdíjfizetés helyzete.

Önkéntesekre vonatkozóan: név, születési hely és dátum, lakcím, e-mail cím, telefon, önkéntes tevékenység tartalma, önkéntes tevékenység helye, önkéntes tevékenységre fordított idő, tevékenység kezdete, szerződés hatálya, szerződésben biztosított juttatások

A képzéseinkre, szolgáltatásainkra jelentkezőkre vonatkozóan: név, e-mail cím, telefon, szervezet neve, szervezet címe, valamint a képzés, szolgáltatás igénybevételéhez, fejlesztéséhez szükséges egyéb adat, valamint a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések  érvényesítése céljából

Az interneten regisztrált felhasználóra vonatkozóan: név, felhasználói név, jelszó, e-mail cím, hogyan szólítsuk.

1.4  Adatfelvételhez kapcsolódó tájékoztatás

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e, vagy kötelező (pl. a törvényi rendelkezések miatt). Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna.

1.5  Az adatfelvételre és adatkezelésre vonatkozó beleegyezés

A fenti tájékoztatást követően az adatkezelő csak akkor veheti fel, tarthatja nyilván, kezelheti az érintett fél személyes adatait, ha az önkéntesen és határozottan kinyilvánítja beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Önkéntes és határozott beleegyezésnek számít amennyiben az érintett saját maga adja meg (internetes felületen, vagy papír alapú jelentkezési, regisztrációs lapon, vagy szóban pl. telefonon, az egyesület standjánál stb.) a fentieknek megfelelő tájékoztatást követően a személyes adatait. Ezért kérjük, hogy amennyiben személyes adatai nyilvántartásához, kezeléséhez és jelen szabályzatban lefektetett célra (1.3) való felhasználásához nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg!

1.6  A személyes adatok felhasználásának megváltoztatása

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

1.7 Az internetes regisztrációra és jelentkezésre vonatkozó egyéb szabályok

Amennyiben a honlapunkon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, milyen célból történik a regisztráció. A regisztrációs űrlapnál megjelöljük, hogy mely mezőket „kötelező” kitölteni. Azonban a kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Az interneten az adatainak megadásával (regisztrációval, jelentkezési lap kitörlésével) hozzájárul, hogy jelen adatkezelési szabályzat céljai érdekében tájékoztató, meghívó, reklám levelet, hírlevelet küldjünk. A leveleinkben mindig biztosítjuk az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

1.8 Elemzést szolgáló adatok gyűjtésére vonatkozó szabályok

Egyes képzéseink, szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokon túl más jellegű adatokat is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, azt segíti, másrészt elemzési célokat szolgál. Az elemzések segítségével szolgáltatásaink minőségét javítjuk, fejlesztjük, annak érdekében, hogy a látogatóink, résztvevőink igényeit figyelembe véve egyre jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Az elemzéshez használt adatokat addig, amíg személyhez köthetők, ugyanúgy kezeljük, mint a személyes adatokat. Amikor az elemzés adatai már nem köthetők személyhez, akkor a fenti cél érdekében nyilvánosságra hozhatók.

1.9 Az adatok kiegészítésére, összekapcsolására vonatkozó szabályok

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

1.10  Hatósági kötelezés személyes adatok átadására

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Erről az érintetteket értesíti.

1.11  Személyes adatok biztonsága

Amennyiben látogatóink, résztvevőink, szolgáltatásaink igénybevevői személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az adatok papír alapú tárolása, őrzése során.

Ennek érdekében az Inspi-Ráció Egyesületben a személyes adatokat elsősorban elektronikusan kell nyilvántartani (kivételt képez, ha a papír alapú nyilvántartást jogszabály írja elő) az adatfeldolgozó munkatárs számítógépén és az IRE szerveren, valamint az archiválásra használt adattárolón (NAS). A személyes adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni. A honlapunkon gyűjtött személyes adatok az IRE internetes tárhelyére kerülnek, amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. Az online (pl. Google űrlap) létrehozott jelentkezési lapokat, csak „privát” formátumban és csak az alábbiakban felsorolt személyekkel való megosztással lehet létrehozni, ezzel biztosítva a személyes adatok védelmét. További megosztást (pl a résztvevők láthatják a többiek regisztrációját), csak akkor lehet alkalmazni, ha arról előzetesen a jelentkezők tájékoztatást kaptak, és egyértelmű hozzájárulásukat adták.

Papír alapú nyilvántartást az adatfeldolgozó kizárólag az IRE irodában, az íróasztalának zárható rekeszében tárolhat, ezzel biztosítva, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. A papír alapú nyilvántartásról nem lehet másolatot készíteni.

A személyes adatokhoz csak az egyesületi elnök, az adatfeldolgozó, a honlap adminisztrátor és az IRE stáb tagjai és az IRE munkatársai férhetnek hozzá. Tehát csak ők kaphatnak jelszót a személyes adatokat tartalmazó fájlokhoz, a honlap adminisztrációs felületéhez és csak velük lehet megosztani a személyes adatokat tartalmazó közös dokumentumokat, mivel rájuk kötelező érvénnyel vonatkozik jelen adatkezelési szabályzat betartása.

1.12. 14 éven aluli személy adatainak kezelése

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

II. Érintettek jogai

2.1  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

2.2  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.  Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

2.3     A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

2.4     A személyes adatot törölni kell, ha:

 1. a) kezelése jogellenes,
 2. b) az érintett kéri,
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

2.5  A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

2.6     Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett  az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.  Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

2.7     Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

III. Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely és domain szolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4 X. em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

E-mail: support@tarhely.eu

Honlap. www.tarhely.eu

Adatvédelmi felelőse: a mindenkori ügyvezető

 

IV. Fogalom meghatározások

Jelen Szabályzat szempontjából:

3.1 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.  A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

3.2 különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

3.3 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

3.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

3.7 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

3.8 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

3.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

3.10 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

3.11 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

3.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

3.13  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,

3.14 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

3.15  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy  az adatfeldolgozóval.

3.16 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Figyelembe vett jogszabályok:

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat készítésénél a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 1. május 14.

Inántsy Pap Sándor

egyesületi elnök