Az Inspi-Ráció Szellemi Műhely egy olyan szakmai közösség, amelyben elhivatottan dolgozunk a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtésén. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek, és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű társadalom alakuljon ki.

Tanácsadóink

VÁGVÖLGYI GUSZTÁV - PABLÓ
VÁGVÖLGYI GUSZTÁV - PABLÓSzervezetfejlesztő, facilitátor, tréner, tanácsadó, coach
Tovább
SZÉP ÉVA
SZÉP ÉVASzervezetfejlesztő, facilitátor, coach, tréner, tanácsadó
Tovább
ZALATNAY LÁSZLÓ
ZALATNAY LÁSZLÓCanvas üzleti modell tanácsadó, közösségi vezető fejlesztő tréner
Tovább
JÁVORNÉ BODÓ KRISZTINA
JÁVORNÉ BODÓ KRISZTINAProjektmenedzsment tanácsadó, tréner
Tovább
INÁNTSY PAP SÁNDOR - HANYI
INÁNTSY PAP SÁNDOR - HANYISzervezetfejlesztő, facilitátor, tréner, coach, ifjúságfejlesztő
Tovább
LENCSÉS BRIGITTA
LENCSÉS BRIGITTAPárkapcsolati tanácsadó, kommunikációs tréner
Tovább
BOTOS ISTVÁN CSABA
BOTOS ISTVÁN CSABAProjektmenedzser
Tovább

Szeretnél jól működő szervezetet, sikeres közösségi vállalkozást építeni?

Életvezetési, üzleti, párkapcsolati területen van szükséged segítségre?

Keress bennünket!

Az Inspi-Ráció egy 1998-99-ben zajló facilitátor képzés résztvevőiből alakult. Tagjaink azóta is folyamatosan képzik magukat.

Meggyőződésünk, hogy azoknak, akik mások képzésével foglalkoznak, szakmai és erkölcsi kötelességük tanulni, fejlődni szakmailag és önismeret terén egyaránt. Tagjaink több civil szervezetben is dolgoznak vezetőként, önkéntesként, tanácsadóként, az innen származó gyakorlati tapasztalatainkat is használjuk munkánk során.

Az IRE csapatot a tanulás mellett a kísérletezés, a kutatás is jellemzi. Ha új módszereket, eszközöket, rendszereket fejlesztünk ki, azt elsőként magunkon próbáljuk ki, hogy a közvetlen tapasztalatokat felhasználva tudjuk a szolgáltatásainkat fejleszteni.

Jelenleg a legfontosabb szakmai fejlesztési irányaink:
• közösségi vállalkozás fejlesztés
• jó megbeszélés, facilitálás
• ifjúsági közösség fejlesztés, ifjúsági önkéntesség
• közösség fejlesztés, közösségi vezetők képzése

A csapatunknak nagy gyakorlata van:
• komplex szervezetfejlesztésben
• facilitálásban
• csapatépítésben
• civil menedzsment tréningekben
• pályázati menedzsmentben
• ifjúsági coaochingban, életvezetési kompetencia fejlesztésben
• vezetői és life coachingban

Az Inspi-Ráció Egyesület 2002-ben alakult, jogi forma szerint civil szervezet, szervezeti modell szerint közösségi vállalkozás.

Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek, és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő társadalom alakuljon ki.

Működésünkben nagyon erős a közösségi minőségre való törekvés. Ezért folyamatosan vizsgáljuk magunkat, az együttműködésünket, egyre mélyebbre megyünk a szervezetünk és egymás személyes értékelésében. Ezzel, és a több száz szervezettel, közösséggel való munkánk során nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk a közösségek működéséről. Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetünk az egyének fejlesztésére annak érdekében, hogy közösségben jól tudjanak működni, annak működését elő tudják segíteni.

ETIKAI KÓDEX KIVONAT

Az ETIKAI KÓDEX, továbbiakban EK a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) által készített és elfogadott alapdokumentum. Az Inspi-Ráció Egyesület (IRE) minden tagja attól függetlenül, hogy tagja-e az SZMT-nek elfogadja és magáénak vallja az EK-ban foglaltakat. Annak érdekében, hogy az EK folyamatosan meg tudjon újulni, az IRE minden tagja legjobb tudása, tapasztalatai és a megbízók visszajelzései alapján folyamatosan tesz olyan, az EK-t korszerűsítő javaslatokat, melyek pontosíthatják a tagok kötelességeit a megbízóikkal, kollégákkal, s általában a nyilvánossággal szemben. A javaslatok alapján az IRE közgyűlése minden évben felülvizsgálja az EK-ban foglaltakat, és amennyiben szükséges módosítja azt.

Az EK-ban foglaltak célja, hogy támogatást és iránymutatást nyújtsanak etikai alapelveivel, normáival és értékeivel az IRE tagjai, valamint a szakma szolgáltatásait igénybe vevő megbízók számára.

Az EK tudatosan nem foglal állást egy adott elméleti – szakmai megközelítés mellett, hiszen az ilyen jellegű dilemmák, különbségek természetesek és a szakma állandó fejlődésének, megújulásának alapját jelentik.

Általános  cél

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk megbízóink számára, melyek biztosítják hatékonyságuk növekedését, fejlődésüket a szervezeten belül és a vezetésben egyaránt. Ismereteinket és módszereinket megbízóink életének fejlesztése és minőségi változása érdekében kamatoztatjuk, figyelembe véve a kulturális, etnikai, etikai különbségeket, valamint más tudományterületek releváns ismereteit munkánk során.

A szervezetfejlesztés lényege

A szervezetfejlesztés területén iránymutató az alábbi meghatározás, amelyet az IRE is munkája alapjaként fogad el.

„A szervezetfejlesztés 1. tervszerű, 2. a szervezet egészére kiterjedő és 3. felülről szervezett törekvés, amely 4. a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza 5. a szervezeti “folyamatokba” való tervszerű beavatkozás útján, 6. magatartástudományi ismeretek felhasználásával.”

(R. Beckhard)

A meghatározás részletes értelmezését megtalálja tudástárunkban.

 • A szervezetfejlesztési megbízás egyaránt vonatkozhat egyénre, csoportra, vagy a szervezet egészére, attól függően, hogy mire van szükség, s hol jelölhetők ki a szakértői kompetencia határai.
 • A szervezetfejlesztés a tag és a megbízó megegyezése alapján kiterjedhet folyamatra, de jelenthet válsághelyzetben történő beavatkozást is.

Értékek és Etikai alapelvek

Munkánkkal megváltoztatjuk, átalakítjuk az emberek életét, mely kihatással van nagyobb rendszerekre, így a társadalomra is. Ezért szolgáltatásainkkal támogatjuk, hirdetjük az alábbi értékeket: önállóság, szabadság, felelősség, integritás, önkontroll, önbizalom, kölcsönös tisztelet, tolerancia, bizalom, részvétel és az emberi jogok.

A szervezetfejlesztési munka során tevékenységünket az alábbi értékek jellemzik:

 • szakszerűség és felkészültség
 • tisztesség és korrektség
 • körültekintés, megfontoltság
 • a kollégák és megbízók megbecsülése
 • szakmai igényesség
 • elkötelezettség
 • tartózkodás a hatalommal való visszaéléstől
 • titoktartás

Az IRE minden tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani, tekintet nélkül a díjazás vagy más érdekeltség mértékére.

Gyakorlati vonatkozások

A kódex olyan értékeket, etikai alapelveket tartalmaz, melyeket képviselünk azokban a speciális helyzetekben, melyekkel a szervezetfejlesztés folyamán találkozunk.

Az alapvető kapcsolat a megbízó és a szervezetfejlesztő találkozása, de munkánk során kapcsolatban állunk kollégákkal, más szakterületek képviselőivel, s a nyilvánossággal is.

Javaslataink, beavatkozásaink megváltoztathatják, átalakíthatják az emberek életét, melyért felelősséggel tartozunk.

Felelősség a megbízóval szemben

A megbízó autonómiája:

 • Mint szervezetfejlesztők, felelősek vagyunk saját munkánkért, beleértve annak szervezését, színvonalát, a módszertant és eszközöket, melyekkel a munka során dolgozunk annak érdekében, hogy segítsük, támogassuk a megbízót fejlődésében egyéni, csoport vagy szervezeti szinten.
 • Döntéseink meghozatalakor tekintettel vagyunk a megbízó lehetőségeire, teherbíró képességére.
 • Megadunk minden információt: a beavatkozás céljáról, szabályokról, stratégiáról, szerepekről, költségekről, a várható eredményekről és a lehetséges kockázatról is.
 • Tevékenységünkkel lehetővé tesszük a változáshoz szükséges eszközök elérhetőségét a megbízó hite, értékei és szükségletei szerint.

Kötelezettségek, keretek, határok:

 • Az a döntés, hogy egy szervezetfejlesztési folyamat elinduljon, a megbízó választása és felelőssége.
 • Felelősségünk, hogy a döntéshez szükséges információkat megadjuk, és az információk beszerzéséhez szükséges előzetes konzultációt, valamint a folyamat közbeni konzultáció lehetőségét biztosítsuk.
 • Meg kell határoznunk, fenn kell tartanunk azokat a határokat, melyeken belül pontosan definiáljuk kapcsolatunkat a megbízóval, jól elkülönítve ezt más kapcsolatoktól. Felelősségünk, hogy ezt a megbízó felé pontosan közvetítsük.
 • A szervezetfejlesztő nem élhet vissza sem a megbízó anyagi, érzelmi helyzetével, sem saját bizalmi pozíciójával.
 • Bármilyen elítélhető üzleti kapcsolatba való bevonódás (pl. korrupció) etikátlan.
 • Ha a munkakapcsolaton kívül bármilyen más (pl. szexuális) kapcsolat alakul ki a szervezetfejlesztő és a megbízó között, amely a szervezetfejlesztési folyamatot megzavarhatja, a kapcsolat felbontását a szervezetfejlesztőnek kell kezdeményeznie.
 • Be kell fejezni vagy korrigálni a munkát, illetőleg a szerződést, ha világossá válik, hogy:
  • nincs haszna a megbízónak belőle,
  • a szerződésben foglaltak teljesültek,
  • értékek, etikai elvek tekintetében ütközés történik.
 • Ha olyan konfliktusba keveredünk, mely megosztja a megbízót és munkatársait, törekedjünk annak feloldására, sikertelenség esetén mérlegeljük a munka szüneteltetését!
 • Konfliktusok esetén viselkedjünk pártatlanul. Ha kénytelenek vagyunk feladni pártatlanságunkat, tegyük ezt nyíltan, határozottan!

Az információk és a szakértő:

 • Minden, a szervezetfejlesztésről szóló – írott, szóbeli – információ pontosan fedje le a szolgáltatás természetét, lényegét, valamint informáljon a konzultáns szakértelméről, ismereteiről, tapasztalatairól.
 • A szervezetfejlesztő felelőssége, hogy hívja fel a kliens figyelmét a lehetséges érdekkonfliktusokra, valamint ragaszkodjon a kölcsönösen elfogadott díjakhoz, s más anyagi természetű megállapodásokhoz.
 • A szervezetfejlesztő köteles ragaszkodni a szerződésben, megállapodásban rögzített keretekhez, melyektől csak abban az esetben térhet el, ha úgy véli, hogy ellenkező esetben a megbízó magának, másnak, szervezetének komoly károkat okozhat.

Titoktartás:

 • Biztosítanunk kell a titoktartást, így nem használhatunk videó-felvevőt, magnetofont, valamint egyéb megfigyelésre alkalmas eszközt vagy megfigyelésre irányuló tevékenységet a megbízó határozott – lehetőleg írásos – beleegyezése nélkül.
 • A szervezetfejlesztőnek fenn kell tartania a titoktartást minden érintett személlyel szemben, s minden, a szervezetről szóló információra kiterjedően, akár közvetlenül kapta azokat a megbízótól, akár indirekt úton jutott hozzá.
 • A nyilvánosság előtt, publikációkban, riportokban, s egyéb más módon az események ismertetésében, rögzítésében fontos, hogy az érintettel való megállapodás hiányában kerüljük az azonosítható adatok közlését, így a megbízó felismerhetőségét.
 • Szakmai konzultációk, megbeszélések esetén – ha nem kerülhető ki a megbízó kilétének felfedése – a titoktartási kötelezettség kiterjed a konzultáció, megbeszélés résztvevőire is.
 • A megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül róla semmi sem publikálható.

A szervezetfejlesztő szakértelme, képzettsége:

 • Az IRE tagjaitól elvárja, hogy a szakmai kompetenciáik határain belül, előzetes tanulmányaiknak, képzettségüknek és tapasztalataiknak megfelelően gondoskodjanak magas színvonalú szakmai szolgáltatás biztosításáról.
 • Informálnunk kell a megbízót a szervezetfejlesztési beavatkozások szükségességéről, valamint ha elkerülhetetlen, a különböző szakmai területek képviselőinek bevonásának fontosságáról.
 • A szervezetfejlesztő felelős saját hatékonyságáért, képességeinek és tudásának szinten tartásáért.
 • Ha a szervezetfejlesztő zavaró körülmény hatására – ha átmenetileg is – „megrendül” szerepében, kérjen segítséget, vagy függessze fel, fejezze be a szervezetfejlesztési folyamatot.

Felelősség a személyes fejlődésért:

 • Szert kell tennünk alap és célirányos ismeretekre, képzettségre. Elvárható tőlünk, hogy folytassuk szakmai és etikai fejlődésünket szakterületünkön.
 • Ha szükséges, kérjünk konzultációt kollégáinktól, hogy követhessük saját fejlődésünket, s minimalizálhassuk saját „vakfoltjainkat”.
 • A szervezetfejlesztők szükség szerint vegyék igénybe speciális ismeretekkel rendelkező szakértők szolgáltatásait, ha a felmerülő feladat a kompetenciájuk határain túl van.

Az IRE közgyűlése elfogadta: 2003-ban

Rólunk mondták

„Köszönöm, hogy megtaláltam a helyem, mint vezető az Egyesületben, hogy elfogadtam az Egyesület munkatársait, és alkotó társaimmá tehettem őket, hogy olyan jövőképet tudtunk közösen alkotni az én vezetésem mellett, amelyben én is hinni tudok, és az én személyes világjobbító víziómhoz is hozzájárul. Köszönjük, hogy odafigyelve tudunk egymásra reflektálni, hogy megszülettek az első rendszereink, hogy közös döntéshozatalunk kristályosodik, hogy bővülő csapatot is tudjuk kezelni.”

Varga Judit, Messzelátó Egyesület

„A szervezetfejlesztés sokat segített abban egyesületünknek, hogy kezdő szervezetként tisztázzuk a szerepeinket és meghatározzuk a hozzájuk tartozó feladatokat. Az intenzív kétnapos együttlét során a hangulat nem mindig volt emelkedett, hiszen voltak vitáink, a fejlesztők azonban átsegítettek minket a nehéz szakaszokon. Bár nem maradt minden kérdés átbeszélésére idő, nagyon hasznosnak éreztük a fejlesztési alkalmat, és örülünk, hogy bekerülhettünk a projektbe. A fejlesztők nagyon felkészültek és lelkesek voltak, köszönjük nekik a rengeteg munkát!”

Tóth Ibolya, Frekvencia Egyesület

„A fejlesztők és trénerek magasan kvalifikáltak, szakmailag és emberileg egyaránt maximális felkészültséggel és odaadással végzik a szervezetek segítését. A szervezetfejlesztési folyamat nagyon jó kapcsolatteremtési lehetőséget kínál az azon résztvevő civil szervezetek számára. A Csodakutya Alapítvány több, a szervezetfejlesztési tréningek alkalmával megismert szervezettel működik együtt azóta is.” (www.csodakutya.hu)!

Fábiánné Mile Alíz, Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

„A szervezetfejlesztés alatt lett belőlünk egyesület igazán. Itt ismertük meg önmagunkat, a másokkal való kommunikációt, a pénzszerzési lehetőségeket. A szakemberek megmutatják, megtanítják hogyan indítsd, szervezd, működtesd és élj civilként. Az ő tanításuk nélkül nem működhet igazán jól egy civil szervezet.” (www.buvarcsoport.hu)

Szabó Csaba, Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

„Nagyon hasznosnak találtam a műhelymunkát, mert a résztvevők valóban ki tudták venni a részüket a beszélgetésekből.

Az előadók részéről pedig a személyes, baráti hangnemet tapasztalatokra épülő hozzáértés és lényeglátás egészítette ki. Számos alkalommal idéztem már föl az ott elhangzottakat.” 

Pólya Viktor, Kisközösségi program

„Őszintén ajánlom minden civil szervezet számára az Inspi-Ráció Egyesület szervezetfejlesztését, mert empátiával, egyenrangúként kezelve sajátíttatják el a résztvevőkkel azokat a taktikákat, technikákat, melyekkel energiatakarékosabban és biztonságosan haladhatnak a civilek az „önmegvalósítás” felé, céljaik elérése érdekében – másokért. Szakemberként és emberként is klassz csapat!” 

Dr. Göröncséri Ferencné, Nők Szatmárért Egyesület
Adatvédelmi irányelveink